دانش آموزان پذیرفته شده در زمان تعیین شده جهت مصاحبه و قطعی کردن ثبت نام خود به واحد های ثبت نام مدرسه های دخترانه و پسرانه قلم سفید مراجعه نمایند.

پذیرفته شدن در آزمون ورودی و مصاحبه به منزله ثبت نام قطعی می باشد.