پذیرفته شدگان آزمون ورودی متوسطه دوره دوم – واحد دختران

پرنیا ادیبی

سارینا جراحی

فاطمه سهرابی

آیناز نادر تهرانی

ستایش سرخیری

آیناز بیاتی

درنا دهقانی

یاسمن ایزدمهر

آیسا سلیمانی

پریا خیرانی

پرنیان صمیمی

مریم یزدان بخش

نگین  رضوانی

زینب خوش نما

ستایش مظاهری

مبینا بیگی

ریحانه نوروزی

فاطمه عابدی

فاطمه خاکپای

هلیا آبتین

پریسا قاسمی

پریا آذر

مائده دهاقین

مهسا حاتمیان

آیدا اسدی

ملیکا امی زاده

نگین قاسمی

غزل ابوالحسنی

ملیکا مظاهری

پردیس مرادی

پانیذ محمدی

شادی ناظم

بهار توانگر

رومینا سادات رضوی

گلگون خسروی

پرین فروهان

نگار هوا زاده

کیمیا شیرانی

ستاره سبحانی

تینا افشار

پرنیا واهب

پرنیان زندیه

مریم بدری

پرنیا طالبی

صبا قائم مقامی

سارینا افشاری

پانیذ ستایش کیا

فاطمه سادات میردامادی

آیدا قریشی

صبا رجبی

نگین زکی زاده

یاسمن ایزد پناه

پریماه پاکروان

پذیرفته شدگان آزمون ورودی متوسطه دوره دوم – واحد پسران

احسان اختریان

آریا صالونی

آرین اعرفی

مهدی صلاحی

سینا امین افشار

محمدرضا عابدینی

پارسا  پناه پور

رضا عباسی

آرمان جوکار

علی فدایی

علیرضا چلونگر

محمدامین نظری

مهدی خدابخشی

امید نفیسی

محمدمهدی رفیعی